Euro-Unit MusicStore
Slovenščina

i          iPhone: +385 (0)40 311 163      E-mail: musicstore@euro-unit.hr

×
 x 

0 izdelki

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA INTERENET TRGOVINE EURO-UNIT D.O.O.

Za splošne pogoje  poslovanja  se podrejeno uporabljajo ustrezne določbe Zakona o obligacijskih razmerjih, Zakona o elektronskem poslovanju, kakor tudi Zakona o varstvu potrošnikov.

Opomba: le hrvaška različica teh pogojev je pravno zavezujoča.

A) VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

A.1.) Splošni pogoji, kot je navedeno v nadaljevanju, predstavljajo prodajno pogodbo med posameznimi strankami in podjetjem

Euro-Unit d.o.o.,
Družba je registrirana pri Trgovskem sodišču v Varaždinu pod številko: TT-98 / 1009-2
MBS: 070008701, OIB / DDV: HR83605107180
Osnovni kapital: 3.222.200 kn v celoti plačan
Sedež: Ulica Brace Graner 8, 40 000 Čakovec, član uprave: Ivan Senčar

Številke žiro računov:
Raiffeisenbank Austria d.d.
žiro-račun: 2484008-1100436542
IBAN: HR4324840081100436542 SWIFT CODE: RZBHHR2X

Zagrebačka banka, UniCredit Group
žiro-račun: 2360000-1101369074
IBAN: HR5123600001101369074 SWIFT CODE: ZABAHR2X

Privredna banka Zagreb
Intesa Sanpaolo
žiro-račun: 2340009-1100228497
IBAN: HR4623400091100228497 SWIFT CODE: PBZGHR2X

(V nadaljnjem besedilu: prodajalec)

sklenjen z dogovorjenim nakupom posameznih izdelkov preko spletne trgovine objavljene na spletni strani prodajalca (v nadaljnjem besedilu: www.Euro-Unit.com).

A.2.) Stranka je vsaka fizična ali pravna oseba, ki preko www.Euro-Unit.com prodajalcu predloži ponudbo za nakup posameznega in / ali skupine proizvodov prodajalca.

A.3.) Vse pogodbe, sklenjene med prodajalcem in kupcem v zvezi z nakupom izdelkov prodajalca preko www.Euro-Unit.com, so urejene v odredbah teh Splošnih pogojev, zakonih navedenih v preambuli Splošnih pogojev, kot tudi Zakonu o varstvu osebnih podatkov. V tem smislu se presojajo pravne posledice ponudbe kupca in sprejem le-te s strani prodajalca, kot tudi zbiranje, obdelava in varstvo osebnih podatkov pogodbenih strani.

A.4.) Ti Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.Euro-Unit.com. Stranka ima možnost in je pooblaščena za skladiščenje ali tiskanje teh Splošnih pogojev na svojem računalniškem sistemu.

B) NEVELJAVNOST DRUGIH POGODBENIH POGOJEV

B.1.) Ti Splošni pogoji se uporabljajo kot primaren in obvezni pravni vir, s katerim se ureja pravno razmerje med prodajalcem in kupcem in v tem smislu imajo prevladujoč vpliv v razmerju do vseh drugih možnih virov, in nadomeščajo vse druge pisne ali ustne sporazume, pogoje in / ali sporazume med prodajalcem in kupcem in / ali pogodbe pogoje za druge ljudi, ki odstopajo ali lahko odstopajo od teh splošnih pogojev. V primeru neskladja med temi splošnimi pogoji in vseh drugih sporazumov prodajalca in kupca, bodo imeli ti Splošni pogoji prevladujoč vpliv, razen če pogodbene stranke ne dosežejo drugačnega pisnega dogovora.

C) VELJAVNOST ODNOSOV PROTI  NEPOTROŠNIKOM

C.1.) Ti Splošni pogoji veljajo v vseh primerih in za vse osebe, ki se pravnem smislu hrvaške zakonodaje o  pojmu potrošnika, ne smatrajo za potrošnika.

D) VELJAVNOST ODNOSOV PROTI POTROŠNIKOM

D.1.) Ti Splošni pogoji se uporabljajo za vse osebe, ki se v smislu hrvaške zakonodaje smatrajo kot potrošniki. Ti Splošni pogoji veljajo od trenutka, ko kupec, s potrdilom ob registraciji preko www.Euro-Unit.com Prodajalcu izjavi, da se popolnoma zaveda in soglaša s temi splošnimi pogoji poslovanja.

E) VELJAVNOST ODNOSOV PROTI TUJIM DRŽAVLJANOM

E.1.) Ti Splošni pogoji veljajo tudi za osebe, fizične ali pravne osebe, ki imajo različno državljanstvo od državljanstva Republike Hrvaške in to ne glede na morebitne razlike v pravnem ali statusnem položaju kupca in ne glede na njegovo dejansko sposobnost razumevanja hrvaškega jezika, v katerem so ti Splošni pogoji napisani.

E.2.) Ti Splošni pogoji veljajo tudi za apatride in tudi za osebje tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev ter častne konzule in konzulate tujih držav na hrvaškem ozemlju.

F) OGLAŠEVANJE

F.1.) Vse značilnosti izdelkov prodajalca, ki so objavljene na www.Euro-Unit.com, vključno s ceno, so zgolj informativne narave in ne predstavljajo ponudbe s strani prodajalca in / ali predstavljajo le nezavezujoč poziv, razen če prodajalec ni izrecno navedel drugače.

F.2). V primeru prodajne pogodbe, sklenjene preko www.Euro-Unit.com in kakor je opredeljeno s tem Splošnimi pogoji, se uporablja pojem prodaje po vzorcu ali modelu. V vsakem primeru so dovoljene tolerance odstopanja v strukturi in / ali barvi izdelka s strani prodajalca znotraj sistema www.Euro-Unit.com (npr. trdi les, furnir, marmorne plošče, pohištvo iz pravega/ plemenitega lesa, usnja, tekstilnih izdelkov, barva ohišja elektronskih naprav, itd ..) in s sprejetjem teh Splošnih pogojev kupec daje svojo izrecno privolitev za takšno odstopanje. V tem smislu kupec izraža svojo privolitev za uporabo člena 460/2 Zakona o obligacijskih razmerjih.

F.3.) Za namen oglaševanja posameznih izdelkov, sistem www.Euro-Unit.com uporablja uslugo Google Adwords Marketing. To je storitev, ki jo ponuja Google za trženje in ciljano oglaševanje. Storitev se uporablja za namen oglaševanja v Google iskalniku in za prikaz omrežja kupcev, ki so že obiskali spletno stran www.Euro-Unit.com. To storitev lahko odjavite v Googlovih nastavitvah.

G) PONUDBA  KUPCA

G.1.) Stranka lahko iz ponudbe prodajalca, objavljene na www.Euro-Unit.com izbere izdelek ali skupino izdelkov, za katere nakup se zanima, in s klikom na gumb "Naroči" izdelek doda v svojo "Košarico".

G.2.) S klikom na opcijo "Pošlji" kupec naredi prvi korak pri oblikovanju zavezujoče ponudbe prodajalcu za nakup blaga, navedenega v "Košarici". Pred ponudbo kupec lahko preprosto zamenja dostopne ponujene elemente. S klikom na opcijo "Potrdi naročilo" daje kupec nepreklicno ponudbo prodajalcu za nakup posameznega ali skupine izdelkov.

G.3.) Ponudba velja le pod pogojem, da je kupec s klikom na ustrezen gumb potrdil, da se strinja s temi Splošnimi pogoji, zato so le-ti sestavni del ponudbe. V tem primeru kupec izbere določen način plačila, z dajanjem naloga ponudniku plačilnih storitev za plačilo posameznih transakcij na ta način se poravnajo kakršne koli finančne obveznosti kupca, ki izhajajo izponudbe ali na kakršen drug primeren način.

G.4.) Ponudbo kupec prejme glede na ceno blaga, navedeno v Košarici kupca. Obveznost plačila kupca je enaka kot pred ponudbo kupca kot je navedeno v pogojih plačila sistema www.Euro-Unit.com, vključno z vsemi manipulativnimi stroški, stroški dostave in / ali vsi drugi stroški, kot so davki, carine in kupec potrjuje, da je seznanjen in se z njimi strinja. V izogib dvomu, stroški dostave, carine, manipulativni in vsi drugei stroški niso vključeni v bruto ceno izdelka. a kakor je objavljeno na www.Euro-Unit.com in jih je treba plačati posebej.

G.5.) Ponudba se šteje, da je dostavljena prodajalcu le, če je pravilno opravljena preko www.Euro-Unit.com. To velja tudi za vse druge dodatne zahteve, pogoje ali navodila od kupca, ki so lahko v zvezi s ponudbo.

H) SPREJEM S STRANI PRODAJALCA

H.1.) Potrditev o sprejemu ponudbe kupca po pošiljanju ponudbe kupca ne predstavlja sprejema ponudbe s strani prodajalca.

H.2.) Sprejem ponudbe kupca s strani prodajalca se dostavi kupcu preko potrjene elektronske pošte (e-maila) prodajalca ali z dobavo izdelka kupcu. Vsako drugo navajanje in / ali praksa se ne šteje za sprejem ponudbe s strani prodajalca.

H.3.) Sprejem ponudbe s strani prodajalca zavezuje prodajalca le, če je s strani kupca v celoti in brez kakršnih koli zadržkov zagotovljeno plačilo vseh obveznosti plačila kupoprodajne cene in vseh drugih s tem povezanih stroškov in če je prodajalec potrdil razpoložljivost blaga v skladu z elementi iz povpraševanja kupca.

H.4.) Po sprejemu ponudbe s strani prodajalca so pogoji za vsako pogodbo nakupu med kupcem in prodajalcem fiksni in jih ni mogoče spreminjati, razen če pogodbeni stranki ne dosežeta drugačnega dogovora v pisni obliki.

H.5.) V primeru, da prodajalec po povpraševanju kupca ne more dostaviti izdelka, ker naročeni izdelek ni na zalogi ali ga ni mogoče več naročiti od posameznega dobavitelja, bo prodajalec v pisni obliki, preko elektronskega sporočila (e-maila) obvestil kupca o teh okoliščinah, kupec pa lahko po lastni presoji prekliče naročilo ali morda sprejme nov datum dobave.

H.6.) Prodajna pogodba sklenjena preko sistema www.Euro-Unit.com je sklenjena za nedoločen čas in velja od odpoklica to je do razdrtja. V pogodbi se šteje, da je izvršena na dan dostave izdelka do kupca, tj. s plačilom kupnine v celoti.

I) NAČINI PLAČILA

I.1.) Vse navedene cene so v hrvaških kunah (KN), razen če ni drugače posebej navedeno. Cene vsebujejo davek na dodano vrednost (DDV). Cene ne vključujejo stroškov dostave, carine, manipulativnih in drugih stroškov. Cene ne vključujejo stroškov telekomunikacijskega operaterja kupca, ki se obračunavajo ločeno, v skladu s posamezno pogodbo, ki jo ima potrošnik / kupec dogovorjeno s svojim ponudnikom telekomunikacijskih storitev.

I.2.) Www.Euro-Unit.com internetni sistem omogoča uporabnikom nakup in plačilo samo s kreditno ali debetno kartico ali pa se plačilo lahko izvede po ponudbi, tj. z Internetnim bančništvom, v skladu s pogoji, določenimi v teh Splošnih pogojih.

I.3). Po izbiri ustreznega načina plačila s kreditno ali debetno kartico ali z gotovino po ponudbi, kupec ni več upravičen in se odreka pravici do odpovedi ali spremembe privzete oblike plačila.

I.4.) Kupec se strinja, da prodajalec po lastni presoji v primeru suma zlorabe kakršnega koli izplačila, lahko in je izrecno pooblaščen katero koli takšno transakcijo zaustaviti brez predhodnega obvestila in obvestila o prekinitvi in lahko vse pomembne preda pristojnim organom za kazenski pregon morebitnih storilcev.

I.5.) Če kupec iz kateregakoli razloga ne more izvršiti plačila kupnine, ima prodajalec pravico, da enostransko prekine postopek nakupa. V tem primeru kupec odgovarja prodajalcu za vso škodo in vse stroške, ki bi jih prodajalec pri tem lahko imel.

I.6.) Kupec potrjuje in soglaša, da njegov ponudnik plačilnih storitev za izpolnitev obveznosti plačila kupca prodajalcu, povezanih z nakupom posameznih izdelkov prodajalca, lahko zaračuna stroške transakcije, ki v trenutku oglaševanja posameznih izdelkov, kot tudi v trenutku dajanja ponudbe kupcu ter tudi v času sklenitve prodajne pogodbe prodajalcu niso znani. Kupec se strinja, da te stroške krije sam.

I.7.) Če je kupec oseba, ki ni državljan ene od držav članic Evropske unije, se možnost davčne olajšave presoja v skladu z veljavnimi mednarodnimi pogodbami o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Prodajalec ne odgovarja za vračilo davka na dodano vrednost in drugih veljavnih davkov kupca, niti ne prevzema nobene obveznosti za pomoč kupcu pri vračilu davka na dodano vrednost in / ali drugih veljavnih davkov.

I.8) Vsa plačila bodo izvedena v hrvaških kunah. Znesek, ki bo bremenil vašo kreditno kartico se pridobi s pretvorbo cen iz evrov v hrvaške kune po veljavnem tečaju Hrvaške narodne banke. Pri plačilu z vašo kreditno kartico se isti znesek, pretvarja v vašo lokalno valuto po tečajni listi združenja izdajateljev kreditnih kartic. Kot rezultat te konverzije cene, obstaja možnost majhne razlike v odnosu na originalno ceno izpostavljeno na naši spletni strani.

J) PLAĆANJE S KREDITNIMI ALI DEBETNIMI  KARTICAMI

J) PLAĆANJE S KREDITNIMI ALI DEBETNIMI KARTICAMI
J.1.) Ko se plačuje za izdelek prodajalca s kreditno ali debetno kartico kupca, bo isti ponudnik plačilnih storitev zaračunal znesek kupnine in drugih s tem povezanih stroškov takoj po pošiljanju elektronskega sporočila (e-pošte), s strani sistema www.euro-Unit.comkupcu o sprejetju njegove ponudbe, s strani prodajalca.

J.2). Po prejemu naročila za izvedbo plačila s kreditno ali debetno kartico kupca, se kupec odpoveduje vsaki pravici do odstopa, odpovedi in / ali spremembi izvršitve naročila. V tem smislu je kupec odgovoren za vse stroške in odškodnine ki se lahko zvezi s tem pojavijo prodajalcu.

J.3.) Kupec je odgovoren, da zagotovi, da ponudniku plačilnih storitev s kreditnimi ali debetnimi karticami zagotovi zadostno količino denarja za izvršitev plačila kupnine in vseh drugih veljavnih stroškov. To razmerje je urejeno s pravili ponudnika plačilnih storitev in kupcem, da se pravica na izplačilo uporabi s strani kreditne ali debetne kartice, in da kupec ob naročilu poda popolne in točne informacije o kreditni ali debetni kartici. V nasprotnem primeru je kupec odgovoren za vso škodo in stroške, ki so nastali ali bodo nastali prodajalcu v zvezi s kršitvijo te obveznosti kupca.

J.4.) Prodajalec ne beleži številke vaše kreditne kartice niti ne shranjuje transakcijskih podatkov. Prodajalec za plačilo s kreditno kartico uporablja storitve tretje strani, pooblaščene banke, ki z šifriranjem ščiti vaše podatke.
Vnos in prenos osebnih podatkov in podatkov o številki kreditne kartice je zaščiten z SSL protokolom 256-bitnega šifriranja, ki ga zagotavlja sistem WSpay ™ za spletno avtorizacijo kreditnih kartic. Avtorizacija in plačilo kreditnih kartic se izvaja s sistemom WSpay ™ za avtorizacijo in plačilo s karticami v realnem času.

J.5.) Prodajalec se zavezuje zaščititi osebne podatke kupcev v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in se obvezuje, da jih v nobenem primeru ne bo odstopil tretjim osebam brez soglasja kupca (razen podatkov, ki so potrebni poslovnim partnerjem za izvedbo dostave kupljenih izdelkov), od tega so izvzeti primeri, v katerih je prodajalec po veljavnem nalogu pooblaščenega državnega organa, v skladu z zakonom, dolžan dostaviti ali dovoliti vpogled v osebne podatke kupca.

J.6.) Kupec ima pravico, zahtevati posodobitev, popravek ali spremembo napačnih osebnih podatkov.

K) PLAČILO PO PONUDBI/ S SPLETNIM PLAČILOM

K.1.) Pri plačevanju po ponudbi ali internetnem plačilu je kupec najpozneje v treh dneh dolžen plačati znesek po ponudbi. Po neplačilu po preteku treh dni od trenutka ustvarjanja ponudbe, bo www.euro-Unit.com ponudbo štel za neveljavno.

K.2.) Podatki za plačilo preko banke / spletnega bančništva:

Prejemnik: Euro-Unit doo Ulica Brace Graner 8, 40000 Čakovec, Hrvaška
IBAN: HR4324840081100436542 pri Raiffeisenbank Austria dd
Plačilni model: 00
Sklic na številko prejemnika: vnesite trenutni datum in leto in na koncu številka 20 (na primer:. 0109201520 za datum 01.09.2015)
Opis plačila: Številka vašega naročila

L) PLAČILO Z EURO-UNIT DARILNIM BONOM NI MOGOČE PRI NAKUPU PREKO INTERNETNE TRGOVINE WWW.EURO-UNIT.COM.

L.1) POTRDILO ZA UPRAVIČENJE DO DODATNEGA POPUSTA ZA ČLANE EURO-UNIT KLUBA SE NE MORE UPORABLJATI PRI NAKUPOVANJU PREKO NAŠE INTERNET TRGOVINE WWW.EURO-UNIT.COM

 

M) DOSTAVA

M.1.) Prodajalec mora dostaviti naročeno blago kupcu na naslov kupca (pred vrata objekta, ampak ne v sam objekt ali brez vnosa blaga v sam objekt) ali na naslov tretje osebe, naveden v povpraševanju kupca, poslanem preko www.Euro-Unit.com, s tem da mora biti ta tretja oseba potrjena s sprejemom prodajalca (z izjemo nekaterih otokov, kjer se blago dostavlja na najbližjo pošto - podrobnosti poiščite na straneh dostavnih služb In Time, Overseas Express ali GLS). Kupec se strinja z okoliščinami, da v kolikor je proizvod potrebno dostaviti v stanovanje kupcu, se tak načina dostave dodatno zaračuna v skladu z veljavnimi stroškovniki in ceniki kurirskih služb. Potrošnik bo, po sprejemu potrjenega elektronskega sporočila o sprejetju ponudbe obveščen o morebitnih stroških dostave. Takšno obvestilo je samo informativne narave in prodajalca ne obvezuje.

M.2.) Prodajalec je odgovoren za pravočasno in pravilno odpremo blaga iz svojih poslovnih enot in izročitev dostavljavcu, vendar ni odgovoren za zamude, povzročene z uslugami ladijskega prevoza, zaradi višje sile, kot tudi za vse primere nezmožnosti in / ali zamude dostave za katero odgovarjajo kurirske službe -In Time, Overseas Express ali GLS.

M.3.) V primeru nakupa blaga bo čas dostave posameznega proizvoda določen in odrejen kupcu preko povratnega elektronskega sporočila (e-sporočila). Čas dostave podan s strani prodajalca v takšni e-pošti je za samega kupca zgolj informativne narave in prodajalca ne zavezuje.

M.4). V kolikor dostava kupljenega blaga ni mogoča na naslovu, ki jo je določil kupec, zaradi tega ker kupec trenutno ni na določenem naslovu iz njemu poznanih razlogov, je prodajalec dolžan pustiti pisno potrdilo o nezmožnosti dostave istega, ampak stroški sledeče dobave, kakor tudi vse morebitne druge stroške zaradi nedobave nosi izključno kupec.

M.5). V primeru neuspešne dostave in kot je to opredeljeno v točki M.4 teh Splošnih pogojev, če se izdelek ne dvigne ali ne prevzame v enem od dogovorjenih dostavnih mest prodajalca, kupec pa o tem ni obvestil prodajalca v pisni obliki, je prodajalec upravičen skladiščiti blago po svoje po svoji izbiri na odgovornost kupca z obračunavanjem stroškov skladiščenja v višini 3% od zneska računa (povečano za pripadajoči DDV) po začetem mesecu in vztrajati pri izpolnitvi pogodbe, vendar pa je po določitvi naknadnega roka 15 dni upravičen odstopiti od pogodbe, blago pa prodati tretjim osebam, pri čemer je kupec dolžan plačati odškodnino za odpoved v znesku 20% (dvajset odstotkov) bruto kupnine. Prodajalec si pridržuje pravico poplačati si od kupca vsako nadaljnjo škodo, ki presega nadomestilo za preklic blaga. V vsakem primeru kupec odgovarja prodajalcu tudi za morebitno škodo, ki jo prodajalec utrpi zaradi neuspešne dostave.

M.6). Izdelek se šteje za izročen, ko kupec ali od kupca pooblaščena oseba podpiše pisno potrdilo o prevzemu le-tega in to dostavi trgovcu ali preda dostavni službi.

M.7). Kupec je dolžan takoj pregledati blago in v roku 8 dni obvestiti prodajalca o vidnih napakah blaga. V nasprotnem prodajalec ne odgovarja za vidne napake na kupljenem blagu.

M.8). Izbor dobaviteljev je odgovornost prodajalca in prodajalec odgovarja le in izključno za izbiro dobavitelja.

M.9.) Prodajalec lahko v primeru zaznanih težav pri izvrševanju obveznosti plačila kupca, odpremo blaga tudi že po tem, ko ga odpošlje, po svoji presoji odpove ali odloži do popolne izpolnitve plačila s strani kupca.

M.10.) Www.Euro-Unit.com uporablja storitve kurirskih služb In Time, Overseas Express in GLS, vse podrobnosti o njihovih storitvah, razpoložljivosti dostave, dostave na otokih, rokih in druge informacije pa lahko poiščete na njihovi uradnih spletnih straneh Overseas Express ali GLS

Sledenje pošiljk In Time: http://in-time.hr/sledenje-posiljakam
Sledenje pošiljki GLS: https://gls-group.eu/HR/hr/pracenje-posiljke 

Dostava u Hrvatskoj

Cena dostave za Republiku Hrvatsku
do 2kg
20kn + PDV
do 5 kg
24kn + PDV
do 10 kg
30kn + PDV
do 20 kg
37kn + PDV
do 30 kg
47kn + PDV
do 50 kg
67kn + PDV
Za robu vrijednosti iznad 400,00 kn dostava je BESPLATNA

N) GARANCIJA/JAMSTVO

L.1). Za blago, ki ima garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu dostavljenem kupcu po prodaji, ta velja tako dolgo, kot je navedeno na samem dokumentu garancije in obvezna garancija velja v okviru obveznih zakonskih zahtev.

N.2.) Garancijski pogoji so veljavni na dan dostave blaga kupcu in prodajalec jamči kupcu, da bo izdelek v garancijskem roku pravilno deloval, če bo kupec ravnal z njim v skladu z navodili za uporabo.

N.3.) Kupec je dolžan takoj pregledati blago in v roku 8 dni obvestiti prodajalca o vidnih napakah blaga. V nasprotnem primeru prodajalec ne odgovarja za vidne napake na kupljenem blagu.

N.4.) V primeru skritih napak mora kupec obvestiti prodajalca v roku osmih (8) dni, ko jih odkrije. V nasprotnem primeru izgubi to pravico in ravnanje v zvezi z njo. Po izteku roka 6 (šestih) mesecev od izročitve blaga prodajalec ne odgovarja več za nevidne napake.

N.5.) Če je kupec prodajalca pravilno obvestil o napakah (vidnih in skritih), je prodajalec kupcu znotraj zakonskih rokov dolžan izvesti naslednje: zamenjavo (ali) odstranitev napake, (ali) zamenjati blago z drugim blagom brez napak, (ali) znižati kupoprodajno ceno (ali) omogočiti prekinitev pogodbe. Vse te pravice so navedene posamično in alternativno in se ne uporabljajo vse skupaj, oz. ob nezmožnosti izpolnjevanja ene od možnosti, postane aktivna druga in tako naprej, v smislu člena 410 Zakona o obligacijskih razmerjih.

N.6.) V primeru zamenjave izdelka z drugim izdelkom je kupec dolžan tega na račun prodajalca le temu dostaviti v roku 30 dni po prejemu izdelka.

N.7.) Po preteku dveh let od prejema izdelka, ne glede na pravočasno obvestilo kupca o pomanjkljivosti s strani prodajalca, prodajalec ne odgovarja več za nobene napake

N.8.) Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, povzročeno zaradi malomarnosti stranke ali osebe, za katere on odgovarja. To se posebej nanaša na vsako nadaljnjo škodo. Kupec daje svojo izrecno privolitev k izjemi čl. 345/2 Zakona o obligacijskih razmerjih, to je odpove se pravici do sodnega izpodbijanja določb Splošnih pogojev prodaje in dobave blaga. Stranka potrjuje, da ta določba ni posledica monopolnega položaja prodajalca in / ali neenakopravnega obravnavanja strank. Kupec se odreka pravici izpodbija kupoprodajne pogodbe zaradi kršitev načela zagotavljanja enake vrednosti.

N.9.) V kolikor se ugotovi, da je blago v garanciji, ki ga uporabnik označi kot nedelujoče delujoče, bo prodajalec uporabniku za pregled delujočega izdelka zaračunal eno servisno uro (180 kn vključno z DDV -jem), z dodatnim stroškom dostave izdelka na servis (če je to šlo na račun prodajalca) in vrnitev delujočega izdelka kupcu.

O) PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

O.1.) Do popolnega odplačila vseh dospelih dolgov ali obveznosti, ki jih ima kupec, je prodani izdelek v izključni lasti prodajalca.

O.2.) Kupec je dolžan na proizvode, na katerih obstaja pridržanje lastninske pravice, te varovati in jih uporabljati s skrbnostjo dobrega gospodarja ali zadnjega lastnika. O vsaki spremembi naslova na katerem se nahaja izdelek, posredovanju le-tega stranki ali tretji osebi, je kupec dolžan prodajalca pisno obvestiti, ali mu predložiti kopijo zapisnika servisa. Stroške pošiljanja, prejema blaga na servis, nosi izključno kupec.

O.3.) Kupec se strinja z navedenim pridržanjem lastninske pravice prodajalca, in je v slučaju prodaje izdelka tretjim osebam dolžan pisno obvestiti tretjo stranko o obstoju pridržanja lastninske pravice na izdelku s strani prodajalca.

O.4.) V tem primeru je Kupec dolžan ves denar, pridobljen iz prodaje proizvoda tretjim osebam plačati na račun prodajalca. V nasprotnem primeru odgovarja prodajalcu za vso škodo, kar je lahko predmet kazenskega pregona.

.

P) PRAVICA ODSTOPA OD NAKUPA IN VRNITEV BLAGA

P.1). Kupec oz. potrošnik ima pravico, da v roku 30 dni od dneva dostave blaga, enostransko odpove kupoprodajno pogodbo in mora razvezo predati pisano pred rokom za enostransko prenehanje na naslov prodajalca: Euro-Unit doo Ulica Brace Graner 8, 40000 Čakovec, na roke: Oddelku internetne prodaje. Vzporedno se lahko izjava o odpovedi pošlje na e-mail prodajalca na: e-mail. Za vprašanja in pripombe, pa ima prodajalec na voljo strokovno službo, ki je dostopna od ponedeljka do petka od 09. do 16. ure, na telefon: +385 (0) 40 829 017

P.2.) V primeru sklepanja kupoprodajne pogodbe, rok iz odstavka1 tega člena začne teči z dnem, ko je kupcu ali tretji osebi, ki jo določi kupec in ki ni prevoznik blago, ki je predmet pogodbe izročeno v posest.

P.3). Kupec v primeru vročila blaga nosi stroške vračila blaga. V primeru pošiljke z odkupom, si prodajalec pridržuje pravico, da zmanjša stroške odkupnine z razmerjem kupljenega izdelka.

P4). Kupec je dolžan dokazati svojo pravico do enostranske odpovedi pogodbe opraviti v skladu z določili Splošnih pogojev.

P.5.) V primeru razdrtja pogodbe, mora vsaka stranka vrniti drugi kar je prejela na podlagi pogodbe, v skladu z določbami tega odstavka. To pomeni, da prodajalec izvede vračilo vplačanih sredstev z uporabo istih sredstev za plačila, ki jih je kupec uporabljal pri plačevanju in kupec zahteva povrnitev kupljenega blaga brez odlašanja ohranjujoč pri tem nepoškodovano originalno embalažo in najkasneje v roku 14 dni od dne, ko je v skladu z zakonom prodajalca obvestil o svoji odločitvi o razdrtju pogodbe. Prodajalec ni dolžan pristati na razdrtje kupoprodajne pogodbe, če kupljen izdelek ni bil vrnjen v originalni, nepoškodovani embalaži.

P.6.) Kupec nima pravice, da enostransko razdre pogodbo o kupoprodaji v primerih, določenih v 79. členu Zakona o varstvu potrošnikov (NN 41/14).

OBRAZEC ZA ENOSTRANSKO RAZDRTJE POGODBE prevzemite tukaj.

R) DRUGO

R.1.) Vsaka pogodba, sklenjena na podlagi teh Splošnih pogojev bo shranjena v elektronski obliki pri prodajalcu in kupec na svojo zahtevo prodajalcu lahko k njej dostopi s plačilom dejanskih stroškov vsakega kopiranja in dostave. S sprejemom teh Splošnih pogojev kupec daje soglasje za takšno zbiranje, obdelavo in shranjevanje pogodbe ter s tem povezanimi z vsemi potrebnimi osebnimi podatki (ime, priimek, naslov, DŠ, ipd).

R.2.) Kupec oz. potrošnik svoje zahteve, pritožbe, ugovore, izjave, kot tudi eventualne pohvale lahko pošlje prodajalcu v pisni obliki na naslov: Euro-Unit doo, Braće Graner 8, 40 000 Čakovec, s faxom na: 385 (0) 40829440 ali po e-pošti

R.3.) Naslov servisne službe prodajalca se glasi:
Euro-Unit servis, Ulica Brače Graner 8, 40 000 Čakovec

R.4.) Kupec s sprejemom teh Splošnih pogojev potrjuje, da je seznanjen z določili Splošnih pogojev pri sami registraciji uporabnika, ki omogoča uporabo sistema www.Euro-Unit.com.

R.5.) Za pogodbe sklenjene na podlagi teh Splošnih pogojev se uporablja ustrezno zakonodajo po sedežu prodajalca. Uporaba Dunajske Konvencije Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga je izključena. Uporaba poslovnih običajev in / ali splošnih in posebnih uzanc, ki se uporabljajo ali se lahko uporabljajo za trgovino na debelo in / ali prodajo na drobno je izključena.

R.6.) Za vse spore v zvezi s temi pogoji ali s pogoji ki izhajajo iz teh ali na temelju kupoprodajne pogodbe, je stvarno pristojno sodišče po mestu sedeža prodajalca.

R.7.) Delna neveljavnost posameznih določb tega zakona ali na podlagi pogodb, sklenjenih na podlagi Splošnih pogojev ne vpliva na veljavnost preostalih določb. Razlaga na način, da se bo pravni vakuum, ki je nastal z nično odredbo razlagal na način, ki je najbližje prvotni gospodarski nameri pogodbenih strani, je zgrešen in zato ni dopusten.

R.8.) Kupec potrjuje, da je seznanjen, da so veljavni Splošni pogoji predmet nenehnih sprememb in izboljšav, tako da za vse bodoče nakupe sam prevzema odgovornost, da bo seznanjen z aktualnimi Splošnimi pogoji, ki se uporabljajo v www.Euro-Unit.com sistemu.

R.9.) Spremembe teh pogojev, kot tudi določbe pogodb sklenjenih na podlagi teh Splošnih pogojev so možne izključno na podlagi pisnega soglasja pogodbenih strank. Ustne pogodbe in / ali sporazumi niso dopustni.

  • R.10). Skrb za električni in elektronski odpad:
    Elektronske naprave vsebujejo več sto različnih materialov. Nekateri od njih so po življenjski dobi naprave ponovno uporabni, vendar je veliko snovi, ki so lahko zelo škodljive, če se z elektronskimi odpadki ravna neustrezno. Da bi preprečili negativne učinke teh snovi na okolje in zdravje ljudi, je zelo pomembno, da se EE odpadki zbirajo ločeno od komunalnih odpadkov in nato odstranijo na okolju varen način.
  • Kako se znebiti EE odpadkov? V naših trgovinah lahko pustite majhne EE odpadke. Če niste v bližini naših trgovin, v Republiki Hrvaški obstaja organiziran brezplačen sistem zbiranja EE odpadkov preko pooblaščenih zbiralcev. Dovolj je poklicati brezplačno številko 0800 444 110 ali poslati SMS na 098 444 110 in če imate več kot 30 kg EE odpadkov , jih bo pooblaščeni zbiralec prevzel na vašem naslovu. Na isti številki boste dobili vse potrebne dodatne informacije. nalog lahko oddate tudi na spletni strani www.eeotpad.com in preko e-pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..
  • EE odpad lahko tudi osebno odpeljete na najbližje reciklažno dvorišče.

 


TOP
Prijavite se:
I agree with the Pravila in Pogoji and the Privacy policy
Newsletter